مقاله بررسي اثر بخشي برنامه مشاوره ي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان دخترانه در ش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر بخشي برنامه مشاوره ي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان دخترانه در شهر برازجان 1390 در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي برنامه مشاوره ي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان دخترانه در شهر برازجان 1390 در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر بخشي برنامه مشاوره ي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان دخترانه در شهر برازجان 1390 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر بخشي برنامه مشاوره ي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان دخترانه در شهر برازجان 1390 در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی مشاوره
تعداد صفحات: 10
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف « بررسی اثر بخشی برنامه مشاوره ی تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه در شهر برازجان» انجام پذیرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه در شهر برازجان به تعداد 052 نفر بوده و با روش تصادفی ساده تعداد 52 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب و سپس به دو گروه 05 نفری، )یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند، برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه آموزش برگزار گردیده است. ابزار اندازه گیری برای تعیین میزان انگیزش تحصیلی، از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد؛ که تاثیر برنامه مشاوره تحصیلی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان معنی دار بوده و بین انگیزه ی دانش آموزانی که مورد مشاوره ی تحصیلی قرار گرفته اند با دانش آموزانی که مورد مشاوره واقع نشده اند تفاوت معنی داری وجود دارد. واین یافته اهمیت موضوع مشاوره ی تحصیلی را در محیط های آموزشی بیش از پیش مشخص می نماید. و بر این اساس راهکارهای کاربردی توسط محقق ارائه گردیده است، لذا با کمک مشاوران مدارس برای دستیابی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان می توان انگیزه تحصیلی را در دانش آموزان ارتقاء داد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 532 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:35 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان (با تکنيک ايزارد)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان (با تکنيک ايزارد) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان (با تکنيک ايزارد) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان (با تکنيک ايزارد) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان (با تکنيک ايزارد) در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 18

چکیده:

تسهیلات و خدمات گردشگری بعنوان یکی از بنیادی ترین اشکال عرضه درصنعت فراغت و تفریح بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان پس از صنعت حمل و نقل و جابجایی گردشگران درعرصه بین فواصل بین المللی بوجود می آورد بررسی تجارب مقاصد توسعه یافته گردشگری داخلی و خارجی نشان میدهد که مقاصدی دراین عرصه درخشیده اند که درنظرام عرضه محصولات گردشگری خود مجهز به سیستمی سامان یافته و توانا در بعد تسهیلاتو خدمات گردشگری بویژه درزمینه تاسیسات اقامتی هستند استان اصفهان به لحاظ قرار گرفتن درمنطقه مرکزی کشور درمسیر شبکه راه های ترانزیت و اصلی و همچنین با وجود بیش از بیست هزار جاذبه تاریخی طبیعی و فرهگی از مهمترین مقاصد مطرح گردشگری کشور محسوب می شود بنابراین روش این پژوهش توصیفی تحلیل بوده و هدف آن بررسی روند تغییرات و پراکنش فضایی تاسیسات گردشگری درشهرستان های اصفهان با استفاده از تکنیک ایزارد درفاصله بین سالهای 78 تا 88 می باشد با این وجود با تجزیه و تحلیل وضوع موجود و بررسی توانهای زیرساختی و تاسیساتی شهرستانهای استان نتایج پژوهش نشان میدهد تاسیسات گرشدگریدر شهرستان اصفهان از رشد مناسبی برخوردار و سایر نقاط استان اصفهان از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده و نیازمند به تدوین برنامه ریزی جامع متناسب با پراکنش جاذبه های گردشگری استان اصفهان می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 495 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:35 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 19
چکیده:
امروزه پایداری به عنوان پارادایم حاکم بر توسعه اهمیت زیادی پیدا کرده است. با توجه به اهمیت گردشگری در توسعه نواحی روستایی دارای امامزاده، تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل سطوح پایداری گردشگری در روستاهای دارای امامزاده شهرستان مشهد در سه بعد با 20 متغیر و 43 شاخص می پردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه حل ایده آل به سطح بندی روستاها از نظر پایداری گردشگری پرداخته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excell، Spss و به منظور نمایش توزیع فضایی پایداری در روستاهای امامزاده از نرم افزار Gis استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، از مجموع 15 روستای دارای امامزاده در سطح شهرستان مشهد 733 درصد از نظر گردشگری در شرایط ناپایدار، 20 درصد نیمه پایدار و 67 درصد پایدار می باشند. با توجه به عدم پایداری گردشگری در 733 درصد روستاهای دارای امامزاده، توجه بیشتر به مقوله پایداری گردشگری روستاهای مذکور ضروری است. بررسی ضریب تغییرات (C.V.) حاکی از نابرابری در توزیع متغیرهای گردشگری از جمله توزیع گردشگر، درآمد بقاع و هزینه های انجام شده در بقاع است که سطوح نابرابر پایداری گردشگری در روستاهای دارای امامزاده را ایجاد نموده است. با توجه به اینکه هدف از توسعه ایجاد بهترین شرایط برای همه ی نواحی است، لذا برنامه ریزی صحیح برنامه ریزان توسعه در راستای کاهش تفاوت و نابرابری ها ضروری است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 499 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:35 ] [ علی ]

[ ]

مقاله ارزيابي پوشش خوراکي کيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي پوشش خوراکي کيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي پوشش خوراکي کيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي پوشش خوراکي کيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي پوشش خوراکي کيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
اسانس ها گیاهی و ترکیبات موثر آنها در برابر انواع گسترده ای از میکروارگانیسم ها شامل باکتری های گرم منفی و گرم مثبت فعال شناخته شدند. همچنین طی سالهای اخیر مطالعات متعددی در مورد استفاده از اسانس ها گیاهی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری ماهیان گرفته است. با این وجود استفاده مستقیم از اسانسها در بخش نگهداری غذا به دلیل هزینه به کارگیری و دیگر مشکلات از قبیل شدت بو و غیر فعال شدن بخشی از ترکیبات فعال آنها به دلیل واکنش با بسیاری از مواد غذایی نظیر ماهی، محدود می شود. یک راه حل مناسب برای کاهش دوز مصرفی اسانس با حفظ اثر بخشی آنها می تواند همراهی این ترکیبات طبیعی با فیلم های خوراکی باشد. فیلم های خوراکی به عنوان ماتریکس پیوسته ای از پروتئین ها ، پلی ساکاریدها ویا لیپیدها می باشند که برای تغییر ویژگیهای سطحی یک ماده غذایی تهیه می شوند. در این بین کیتوزان به عنوان یک فیلم پلی ساکاریدی به دلیل داشتن خواص ضد میکروبی، قابلیت تشکیل فیلم و نیز به دلیل ممانعت مناسب در برابر اکسیژن و سایر ترکیبات بسیار مورد توجه است. در این بررسی ضمن بیان اهمیت نگهداری آبزیان، نقش اسانس های گیاهی به عنوان یک نگهدارنده طبیعی همراه با پوشش خوراکی کیتوزان مورد بررسی قرار میگیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 516 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:34 ] [ علی ]

[ ]

مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تکريم ارباب رجوعبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تکريم ارباب رجوعبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تکريم ارباب رجوعبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تکريم ارباب رجوعبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تکريم ارباب رجوعبا استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در این مقاله سعی شده است تا عوامل موثر بر اثربخشی طرح تکریم ارباب رجوع در استان خراسان جنوبی شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی شوند. در این راستا طی فرآیند دو مرحله ای شاخص های مورد استفاده در طرح تکریم شناسایی و با تهیه ی دو پرسشنامه داده های تحقیق از نمونه ی آماری مورد بررسی جمع آوری و با استفاده از تکنیک AHP تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دهنده ی رتبه بندی مهم ترین شاخصهای مطرح در طرح تکریم هستند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 494 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:34 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و ع


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و عادي ساکن شهر تربت جام در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و عادي ساکن شهر تربت جام در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و عادي ساکن شهر تربت جام در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و عادي ساکن شهر تربت جام در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 29
چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی در زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام بود. روش تحقیق این پژوهش، کمی غیر آزمایشی با طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی-مقایسه ای است. درراستای دستیابی به این هدف تعداد 146 نفر( 73 نفردچار اضافه وزن، 73 نفر عادی) بر اساس نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری (کلیه زنان 18 تا 35 ساله سطح شهر تربت جام ) انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود توصیف گری بدنی (PSDQ) ، مارش و ردماین (1996) پرسشنامه طرحواره جنسی آندرسون و سیرانووسکی (1994) ورضایتمندی زناشویی اینریچ( السون ، 2006 )که از اعتبار و روایی بالا برخوردار هستند. .داده ها با استفاده از آزمون آزمون t گروه های مستقل جهت بررسی معناداری تفاوت میانگین ها دردو گروه زنان چاق و عادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که بین خودپنداره بدنی زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p) ، میانگین خودپنداره بدنی زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است .بدین صورت که زنان عادی از خودپنداره بدنی بهتری برخوردارند. همچنین بین طرحواره جنسی پرشور-رمانتیک زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p) میانگین طرحواره جنسی پرشور -رمانتیک زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است، بین طرحواره جنسی صریح–راحت زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p) میانگین طرحواره جنسی صریح–راحت زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است، بین طرحواره جنسی خجالتی – محتاط زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود ندارد (0/05>p) میانگین طرحواره جنسی خجالتی– محتاط زنان دچار اضافه وزن بالاتر از زنان عادی بوده است.بین رضایتمندی زناشویی زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p) میانگین نمرات زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 561 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:34 ] [ علی ]

[ ]

مقاله جبرانسازي نوسانات سريع توان در شبک? DCدرMGبا استفاده از ذخيره ساز انرژي فلايويل در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جبرانسازي نوسانات سريع توان در شبک? DCدرMGبا استفاده از ذخيره ساز انرژي فلايويل در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جبرانسازي نوسانات سريع توان در شبک? DCدرMGبا استفاده از ذخيره ساز انرژي فلايويل در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جبرانسازي نوسانات سريع توان در شبک? DCدرMGبا استفاده از ذخيره ساز انرژي فلايويل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جبرانسازي نوسانات سريع توان در شبک? DCدرMGبا استفاده از ذخيره ساز انرژي فلايويل در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

نواسانات توان تولیدی و اغتشاشات سریع بار در شبک تولیدپراکنده عامل اصلی ایجاد مشکلات کیفیت توان و پایداری در این شبکه ها می باشد. استفاده ترکیبی از ذخیره سازهای انرژی یک راه حل مؤثر به منظور جبران عدم توازن بین توان تولیدی و توان مورد تقاضای بار در این شبکه ها میباشد. در این مقاله یک شبکMGمتشکل از مولد خورشیدی، توربین بادی، ذخیره ساز باطری، ذخیره ساز فلایویل و بخشهای کنترلی مدلسازی و شبیه سازی شده است. در این ساختار با اتصال شبکMGبه شبک توزیع امکان تبادل توان بین دو شبکه فراهم می گردد. در این مقاله یک روش کنترلی ارائه گردیده که با استفاده همزمان ذخیره سازهای باطری و فلایویل عملکرد بهین شبکMG و کیفیت توان مطلوب تضمین می گردد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که استفاده ترکیبی از ذخیره ساز فلایویل و باطری موجب می گردد تا با وجود اغتشاشات شدید بار و نوسانات منابع تولید، ولتاژ شینDC همواره در محدوده مجاز تثبیت شده و کیفیت توان تزریقی به شبکه در حد مطلوب باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 480 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:34 ] [ علی ]

[ ]

مقاله توسعه پايدار اجتماعي فرهنگي گردشگري در جوامع گردشگر پذيربا تاکيد بر ويژگي هاي شهر مشهد در wor


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه پايدار اجتماعي فرهنگي گردشگري در جوامع گردشگر پذيربا تاکيد بر ويژگي هاي شهر مشهد در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه پايدار اجتماعي فرهنگي گردشگري در جوامع گردشگر پذيربا تاکيد بر ويژگي هاي شهر مشهد در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توسعه پايدار اجتماعي فرهنگي گردشگري در جوامع گردشگر پذيربا تاکيد بر ويژگي هاي شهر مشهد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه پايدار اجتماعي فرهنگي گردشگري در جوامع گردشگر پذيربا تاکيد بر ويژگي هاي شهر مشهد در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
تعداد صفحات: 9
چکیده:
اصطلاح گردشگری پایدار که اوایل دهه نود میلادی، میان دانشگاهیان رواج پیدا کرد، از ایده توسعه پایدار وام گرفته شده که به پایهای ترین کاربرد توسعه پایدار، یعنی رفع نیازهای حال حاضر بدون کاهش میزان دسترسی نسل آینده به منابع برای رفع نیازهایشان اشاره دارد. در واقع گردشگری پایدار در جهت به حداقل رساندن نقاط منفی و به حداکثر رساندن نقاط مثبت است. مفهوم کلی توسعه پایدار در ارتباط با نقش ویژه گردشگری به دو عنصر میپردازد، ابتدا توانایی گردشگری برای ادامه فعالیت در آینده و تضمین شرایطی که آن را محقق میکند و سپس توانایی جامعه و محیط در جهت جذب کردن و سوددهی از طریق تاثیرات گردشگری به شکلی پایدار. در این صورت، هدف نهایی گردشگری پایدار ایجاد تساوی بین نسلی است که امکان زیست گردشگری در دراز مدت را همراه با زیست پایدار جامعه میزبان محقق میکند. یکی از جنبه های پر اهمیت گردشگری پایدار، پایداری اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان است که در صدد ایجاد تساوی بین نسلی در منابع اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان در عین توسعه روزافزون گردشگری است. از این رو دو دستورالعمل کلی در اتخاذ سیاست موثر گردشگری، برای حفظ ویژگی پایداری اجتماعی فرهنگی جامعه میزبان وجود دارد که شامل، به حداقل رساندن تاثیرات منفی گردشگری بر روی محیط/ اجتماع؛ و به حداکثر رساندن مشارکت موثر و مثبت گردشگری در اقتصاد محلی، حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و کیفیت زندگی میزبانان و بازدید کنندگان می باشد. نظریه پردازان مبحث توسعه پایدار گردشگری، با توجه به قرابت این مفهوم با توسعه پایدار شاخصهای مختلفی را برای توسعه پایدار اجتماعی فرهنگی گردشگری برشمردهاند. این پژوهش نظری با هدف بررسی شاخصهای مختلف ناظر بر ویژگی پایداری اجتماعی فرهنگی گردشگری برای جامعه میزبان، به جمع آوری نظریههای مختلف و در نهایت ارائه یک مدل کلی از شاخصهای مورد اجماع آنها پرداخته است. با توجه به شاخص های حاصل شده، ویژگی های پایداری اجتماعی فرهنگی شهر مشهد به عنوان شهری که پذیرای حجم انبوهی از گردشگران- خصوصا گردشگران مذهبی- می باشد، دارای ضعفهایی است. ضعف شاخصهایی چون سرمایه اجتماعی، اعتماد، احساس تعلق و تعهد، وجود ناهنجاریهای اجتماعی و عدم مشارکت در حفظ میراث فرهنگی سنتی و ; از عوامل تاثیر گذار و نیز پیامدهای توجه ناکافی به توسعه پایدار اجتماعی فرهنگی در این مقصد گردشگری است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 460 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:34 ] [ علی ]

[ ]

مقاله رديف در سبك عراقي در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رديف در سبك عراقي در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رديف در سبك عراقي در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رديف در سبك عراقي در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رديف در سبك عراقي در word :

مقاله رديف در سبك عراقي در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1389 در فنون ادبی از صفحه 119 تا 136 منتشر شده است.
نام: ردیف در سبك عراقی
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ردیف
مقاله تکرار
مقاله موسیقایی
مقاله سبك عراقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ردیف حاصل تكرار است و از دیر باز تاکنون برای اهداف گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. هر چه شعر فارسی مسیر تكامل را طی می كند، از ردیف های ساده در می گذرد و از قصیده سرایی سبك خراسانی، گرایشی به غزلسرایی كه سرشار از عواطف و احساسات و نیازهای انسانی است، نشان می دهد و هر چه دامنه غزل گسترش بیشتری می یابد، بسامد ردیف چشمگیرتر می شود و شاعران سبك عراقی برای نمایش قدرت طبع و قریحه ذاتی خویش، ردیف های متنوع و دشوارتری را برمی گزینند. در این مقاله برخلاف نظر بیشتر قدما (كه ردیف را مانع آزادی تخیل می دانستند)، با بیان دلایلی چون «كیمیاگری ردیف در تاثیر موسیقایی شعر، تسهیل در انتقال مفاهیم، ایجاد ارتباط و القای عاطفی بین شاعر و خواننده، ایجاد محوریت كلام، تاكید بر تصویرسازی»، بررسی و منافع کاربرد ردیف های (حرفی، اسمی، ضمیری، مصدری، صفتی، قیدی، فعلی و جمله ای ;)، در دیوان قصیده پردازان سبك خراسانی و دیوان غزلسرایان مشهور سبک عراقی پرداخته ایم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 406 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:33 ] [ علی ]

[ ]

تحقيق صفويان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق صفويان در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق صفويان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق صفويان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق صفويان در word :

بخشی از فهرست تحقيق صفويان در word

زمینه و آغاز دوره صفویه
ارزش تاریخی دوره صفوی
دولت صفوی بنیادگذار دولتی واحد با مذهبی واحد
ساختار حکومتی دولت صفوی
. ساختار قضایی
. ساختار اجرایی
. ساختار نظامی و لشکری
پادشاهان صفوی
دانشوران روزگار صفوی
جستارهای وابسته
منابع

مرزهای امپراتوری صفوی در سال 1512 میلادیصَفَویان از دودمان‌های ایرانی بودند که بین سالهای تا خورشیدی، بر ایران و بخشی از سرزمین‌های مجاور آن فرمانروایی کردند.
شیخ صفی‌الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرین‌کلاه بود. فیروزشاه از بومیان ایرانی و کردتبار بود که در منطقه مغان نشیمن گرفته بود. زبان مادری شیخ صفی‌الدین تاتی بود و اشعار تاتی او امروزه در دست است. تاتی یکی از زبان‌های ایرانی و زبان بومی آذربایجان بوده‌است.
دودمان پادشاهی صفویه به وسیله شاه اسماعیل اول با اتکا بر پیروان طریقت تصوف علوی تأسیس شد. این پیروان که عمدتاً از ایلهای ترک آناتولی بودند ,و بعداً به قزلباش‌ها ملقب شدند بر سر اعتقادات خود سالها به طرفداری از آق‌قویونلو‌ها و قراقویونلو‌ها درگیر جنگهای پیاپی با دولت عثمانی بودند. اسماعیل جوان نوه شیخ جنید، پسر شیخ صفی الدین و نوه اوزون‌حسن آق قویونلو تحت آموزش بزرگان قزلباش (موسوم به اهل اختصاص) پرورش یافت و رهبر دینی آنان بشمار می‌آمد.

ایجاد و قدرت گرفتن سلسله صفوی نتیجه حدود 200 سال تبلیغات فرهنگی صوفیان صفوی بود. اگر به این نکته دقت کنیم که شاه اسماعیل در زمان تاجگذاری ذر تبریز تنها 14 سال داشت ارزش این سابقه فرهنگی بیشتر مشخص می گردد.پس از فرو پاشی خلافت عباسی در بغداد محور اصلی ارایه یک مذهب و گرایش رسمی از اسلام از میان رفت.به این ترتیب از بین رفتن دستگاه خلافت رسمی درکنار عواملی چون نابسامانی ناشی از حمله مغولان و میل به درونگرایی مردم و تساهل مذهبی مغولان موجب رونق فراوان فرقه های مختلف از جمله شاخه های مختلف تصوف شد. پیروان شیخ صفی الدین نیز در واقع مبلغ فرقه خاصی از تصوف مبتنی بر مذهب شیعه دوازده امامی بودند(هر چند در مورد اینکه شخص شیخ صفی الدین شیعه بوده است تردیدهایی وجود دارد).اعتقاد قزلباشان به این فرقه از تصوف تا پیش از سلطنت شاه عباس اول مهمترین عامل قدرت صفویه بود.قزلباشان تا پیش از جنگ چالدران در واقع نوعی الوهیت برای شاه اسماعیل قایل بودند که با شکست در جنگ این اعتقاد آنها رو به سستی نهاد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 429 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:33 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]